Umowa publiczna dotycząca darowizn na cele charytatywne

Niniejsza Publiczna Oferta Darowizny na cele charytatywne (dalej - Oferta) skierowana jest do nieokreślonej liczby osób (dalej - Darczyńca) i jest ofertą publiczną publikacji online Rhythms Media.ink, reprezentowaną przez FOP Kislenko Yevheniia Dmytrivna (dalej - Publikacja), do zawarcia umowy o przekazanie darowizny na cele charytatywne na następujących warunkach:

1. Pojęcia i definicje użyte w Umowie
Oferta publiczna (i / lub Oferta) - aktualna oferta Publikacji umieszczona w serwisie „rytmy.media” o przekazywaniu darowizn na cele charytatywne skierowanych do nieokreślonej liczby osób.

Akceptacja - pełna i bezwarunkowa akceptacja Oferty poprzez wykonanie czynności zmierzających do wykonania przelewu za pomocą form płatności i środków, zarówno zamieszczonych na stronie internetowej Publikacji, jak i poprzez przekazanie środków na rachunek bieżący Publikacji za pośrednictwem instytucji bankowych.

Ofertę uważa się za przyjętą od dnia wpływu środków na rachunek bieżący Publikacji.

Darowizna na cele charytatywne - nieodpłatne przekazanie przez Filantropa środków na własność Publikacji w celu dalszego użytkowania i konserwacji Publikacji.

Filantrop - pełnosprawna osoba, która dobrowolnie prowadzi jeden lub więcej rodzajów działalności charytatywnej. W rozumieniu niniejszej Umowy Dobroczyńcą jest osoba, która przyjęła Ofertę.

2. Zakres zamówienia
Przedmiotem niniejszej Umowy jest nieodpłatne i dobrowolne przekazanie przez Darczyńcę środków na własność Publikacji poprzez dokonanie Darowizny Charytatywnej.

Filantrop samodzielnie określa wysokość darowizny na cele charytatywne. Wykonanie przez strony niniejszej Umowy nie ma na celu osiągnięcia zysku ani korzyści żadnej ze stron.

3. Przyjęcie
Akceptując Ofertę, Filantrop oświadcza, że ​​zgadza się ze wszystkimi warunkami Oferty oraz rozumie i zgadza się, że Darowizna na cele charytatywne zostanie wykorzystana do osiągnięcia celów Publikacji, z którą może się zapoznać, wysyłając prośbę na adres e-mail. rytmy.media.editors@gmail.com

Ponadto, przyjmując Ofertę, Dobroczyńca jest w pełni świadomy i zgadza się z przedmiotem Umowy, celami i celem pozyskiwania środków publicznych oraz potwierdza prawo Publikacji do wykorzystania części Darowizny Charytatywnej na wydatki administracyjne Publikacji.

Strony ustalają, że od chwili przyjęcia Oferty niniejsza Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej zgodnie z art. 207, 639, 641 i 642 Kodeksu Cywilnego Ukrainy. Strony ustalają, że po Przyjęciu Oferty brak zawarcia niniejszej Umowy w formie odrębnego dokumentu nie powoduje nieważności niniejszej Umowy.

4. Prawa i obowiązki Wydanie
Publikacja ma prawo do:
- otrzymywać darowizny na cele charytatywne i wykorzystywać je zgodnie z przedmiotem i warunkami niniejszej Umowy;
- za zgodą Dobroczyńcy na zmianę kierunków wykorzystania darowizny charytatywnej;
- wykorzystać część Darowizny na cele charytatywne na wydatki administracyjne Publikacji.

5. Prawa filantropa
Filantrop ma prawo:
- aby kontrolować wykorzystanie Publikacji dotacji na cele charytatywne zgodnie z jej przeznaczeniem.

6. Miejsce wydarzenia zbiórka środków publicznych
Zbiórka publiczna Darowizny na cele charytatywne odbywa się na terenie dowolnego kraju świata. Bezpośrednia działalność Publikacji prowadzona jest na terytorium Ukrainy (z wyjątkiem terenów czasowo okupowanych Ukrainy oraz terenów operacji antyterrorystycznej).

7. Okres zbierania funduszy
Zbieranie środków publicznych trwa do zakończenia publikacji (w tym w drodze likwidacji), chyba że decyzja o publikacji stanowi inaczej, o czym Darczyńca zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie „rytmy.media”.

8. Procedura korzystania z Darowizny na cele charytatywne
Wykorzystanie Darowizny na cele charytatywne odbywa się zgodnie z celami Publikacji i obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy. Darowizny na cele charytatywne otrzymane przez Publikację mogą zostać zwrócone Dobroczyńcy tylko w przypadkach przewidzianych przez ustawodawstwo Ukrainy i niniejszą Umowę.

9. Відповідальність Wydanie
Publikacja ponosi odpowiedzialność za naruszenie warunków niniejszej Umowy i wykorzystanie darowizn na cele charytatywne niezgodnie z procedurą przewidzianą w działalności statutowej Publikacji i ustawodawstwem Ukrainy, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

10. Kolejność ogólnego dostępu do informacji Wydanie
Informacje są ujawniane przez Publikację w sposób iw zakresie przewidzianym przez obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy.

10. Wydatki związane z przekazaniem darowizn na cele charytatywne (prowizje za przekazanie środków, podatki, opłaty itp.) Ponosi Dobroczyńca.
Filantrop ma prawo otrzymać upominek za wsparcie publikacji. Wśród prezentów mogą być zarówno fizyczne, które Nova Poshta wyśle ​​na koszt Odbiorcy, jak i niefizyczne, jak np. „Podziękowania” czy „Dedykacja”, które zamieszczane są w serwisie „rytmy.media”. Publikacja zobowiązuje się do wymienienia nazwisk w Święcie Dziękczynienia i Poświęcenia wszystkim, którzy wsparli Publikację i wybrali ten szczególny dar.

10. Procedura powszechnego dostępu do informacji Dobroczyńcy.
Publikacja zobowiązuje się nie przekazywać informacji o danych kontaktowych Beneficjenta osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych przez obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy.
Ponadto Filantrop wyraża zgodę na wykorzystanie informacji o nim (w tym nazwisko, imię, patronimika) (tylko za jego dodatkową zgodą) Publikacji w mediach lub na stronie internetowej publikacji „rytmy.media”.

Wsiadłeś wersja beta strona rytmy.media. Oznacza to, że strona jest w fazie rozwoju i testów. Pomoże nam to zidentyfikować maksymalną liczbę błędów i niedogodności w witrynie oraz sprawi, że strona będzie wygodna, skuteczna i piękna dla Ciebie w przyszłości. Jeśli coś Ci nie odpowiada lub chcesz poprawić funkcjonalność strony - skontaktuj się z nami w dogodny dla Ciebie sposób.
BETA