いつでも、薬を使わずに、あなたの体の状態とそのプロセスを単独で管理することは可能ですか? 生物学的フィードバック(BF)法の支持者は、これが事実であると確信しています。 では、BZZテクノロジーとは何ですか?それは本当に効果的ですか?

BZZメソッドとは何ですか?

バイオフィードバックまたは生物学的フィードバックとも呼ばれるBZZメソッド це методи, які дозволяють людям самотужки контролювати мимовільні тілесні процеси.これらは、人々が自分で非自発的な身体のプロセスを制御できるようにする方法です。 Суть цього методу в тому, що всі фізіологічні показники людини, які можна виміряти наявними приладами, «‎повертаються» до неї у вигляді інформації на екрані монітора, або в аудіоформі.この方法の本質は、利用可能なデバイスで測定できる人のすべての生理学的パラメータが、モニター画面上の情報の形で、または音声の形で「戻る」ことです。 Вважається, що після курсу БЗЗ, який зазвичай триває не один десяток сеансів, людина зможе контролювати такі процеси, як серцевий ритм, чи навіть артеріальний тиск.通常XNUMX回以上続くBZZのコースの後、人は心拍数や血圧などのプロセスを制御できるようになると考えられています。

そして、このすべて 病気、ストレス、運動または重度の神経緊張の間に体を治療またはサポートするため。

生物学的フィードバック法は、病気が人の心理状態と密接に関連している場合に主に使用されます。これは、神経系が弱く、ストレス耐性が低く、精神が不安定であることが多くの病気の基礎となることが多いためです。 しかし、BZZテクノロジーは、単に体全体の生産性を高めるために使用されています。

BZZテクノロジーはどこでどのように生まれましたか?

実際、生物学的フィードバックの基本であるあなたの体を制御する方法は、はるか昔、数千年前に登場しました。 ヨガやプラナヤマ(呼吸法)などの古代ヒンズー教の慣習は、本質的にBZZの方法です。なぜなら、彼らの助けを借りて、人は不随意の身体的プロセスを制御することも学ぶからです。 

しかし、バイオフィードバック自体の研究が始まっています XX世紀の1950年代後半に。 フランスの生理学者クロードバーナードがホメオスタシスの研究を始めたのはこの時でした。 これは、内部環境の比較的一定の組成と特性、および生物の基本的な生理学的機能の安定性を維持する生物学的システムの能力です。 その瞬間から、ヨーロッパとアメリカの科学者は、人間の神経系、反射、非自発的で恣意的な身体のプロセスに興味を持ち始めました。 彼らは、人々のグループが自分で血管の直径を変えること、または自由に汗をかくことを学ぶという成功した実験を設定しました。 並行して、USSRは生物学的フィードバックの基礎に関する基礎研究を実施しました。これには、偶然にも、IPパブロフによる消化の生理学に関するよく知られた研究が含まれています。 これらの出来事の結果として、世界は、血圧、筋力、脈波などのさまざまなパラメーターの変化を記録するデバイスを使用して、身体への生物学的フィードバックの方法を開発し、使用し始めました。 その後、技術開発センターがUSSRに登場し、そこでBZZのデバイスと方法が開発および製造されました。 

現在、この技術は絶えず進化しており、リハビリセンター、病院、予防(予防)医療でよく使用されています。また、治療法のリストに含まれ、ヨーロッパの医療リハビリで公式に使用されています。

ウクライナでは、BZZテクノロジーは多くの病院やリハビリセンターでも実践されています。 私たちの国では、さまざまな病気を取り除くだけでなく、脳卒中、出産、怪我から回復するために提供されています。 さらに、生物学的フィードバック法は軍人のリハビリテーションのためにウクライナで使用されています。

BZZテクノロジーにはどのような方法が含まれていますか?

バイオフィードバックはハードウェアとコンピューターの技術であるため、さまざまな重要な兆候を測定するさまざまなセンサーとデバイスの使用をカバーしています。 次に、その結​​果に基づいて、患者は身体の望ましい機能を意識的に制御および管理するように教えられます。 トレーニングの方法は、マルチメディア、ゲーム、その他のテクニックを利用して実行されます。 

生物学的フィードバックには、呼吸と瞑想の実践も含まれます。 ヒンズー教から私たちは多くの呼吸法、指圧運動、アサナを受け取りました。その行動は、身体、意識、潜在意識の自己改善と制御を目的としています。 しかし、ヨギの施術者が何年もの間自分の体をコントロールすることを学ぶことができれば、BZZ法に目を向けた人にとって、トレーニングはXNUMX、XNUMXか月しか続かないと約束されています。 

BZZはどのように機能しますか?

患者は、神経系のさまざまな指標を受信して​​記録できるようにする特別なセンサーを装着しています。 モニターには、これらのインジケーターの変化に関する情報が表示されます。心拍数や筋肉の緊張などがあります。

しかし、画面上では、身体のすべての複雑なプロセスが、人が知覚できるアクセス可能で理解しやすい形式で表示されます。グラフィックスまたは画像、アニメーション、数字付きのインフォグラフィック、オーディオまたはビデオなどです。

BZZ法による回復は、特別な訓練の形をとります。 Сеанси індивідуальні, обмежені в часі та контролюються інструктором або лікарем протягом кожного сеансу та всього курсу.セッションは個別で、時間制限があり、各セッション中およびコース全体を通して、インストラクターまたは医師によって監督されます。

Тож, БЗЗ допомагає людині бачити та чути свій організм та розуміти, як він функціонує, аналізує параметри на екрані та зіставляє їх зі змінами в організмі, які відчуває.したがって、BZZは、人が自分の体を見て聞いて、それがどのように機能するかを理解し、画面上のパラメーターを分析して、自分が感じる体の変化と比較するのに役立ちます。 А всі зміни та недопрацювання самостійно корегувати за допомогою спеціальних методичних прийомів, сили волі тощо.そして、すべての変更と欠点は、特別な方法、意志力などの助けを借りて、独立して修正することができます。 Наприклад, довільно змінювати частоту серцевих скорочень, управляти ритмами свого мозку, емоційним станом.たとえば、心拍数を任意に変更するには、脳のリズム、感情状態を制御します。 Тобто, залучені ресурси лише організму, саморегуляція та самоконтрольつまり、身体の資源、自己調節、自己制御のみが関与します 男は自分自身を助けることを学びます。

BZZメソッドは一種の薬と呼ぶことができますか?

薬の種類 ほとんどありませんが、彼女の方法で так.そう。 До цієї технології звертаються не тільки задля покращення продуктивності організму, а й для допомоги в лікуванні багатьох хвороб та патологічних станів, а також для їх профілактики.この技術は、体の生産性を向上させるだけでなく、多くの病気や病状の治療や予防にも使用されます。 Часто методи БЗЗ практикуються паралельно із традиційним лікуванням, або після нього.多くの場合、BZZ法は、従来の治療と並行して、またはその後に実施されます。

リスク/危険はありますか?

BZZメソッドは、薬、サプリメント、または手術を使用しません。 Головна проблема в тому, що технологію БЗЗ іноді позиціонують, як повну заміну традиційній медикаментозній терапії.主な問題は、BZZテクノロジーが従来の薬物療法の完全な代替として位置付けられることがあるということです。 А ось чи більш ефективна БЗЗ-терапіяしかし、BZZ療法がより効果的かどうか ще не відомо.まだ知られていない。 Також немає доказів, що в критичній ситуації вона допоможе так швидко, як прийом медичних препаратів, чи використання інших звичайних методів лікування.また、危機的な状況では、薬を服用したり、他の従来の治療法を使用したりするのと同じくらい迅速に役立つという証拠もありません。 Тому не варто сприймати методику як «ліки від усіх хвороб», а використовувати як додаткову.したがって、テクニックを「すべての病気からの薬」として認識し、追加として使用する必要はありません。

BZZテクノロジーの未来は何ですか?

従来の治療法と一緒に生物学的フィードバックを使用することは、依然として肯定的なレビューがあります。 現在でも、BZZテクノロジーは従来の方法による治療を伴うことがよくあります。 将来的には、このタンデムは不可分になる可能性があり、これは一般的な治療の有効性を高めるのに役立つだけでなく、薬物の使用と非薬物治療の傾向を減らすのに役立ちます。

テキスト: イリーナ・ペチェナ
コラージュ: カリーナ・フリリューク

人気の素材

乗った ベータ版 ウェブサイト rytmy.media。 これは、サイトが開発およびテスト中であることを意味します。 これにより、サイト上のエラーや不便の最大数を特定し、将来的にサイトを便利で効果的で美しいものにすることができます。 何かがうまくいかない場合、またはサイトの機能を改善したい場合は、都合のよい方法でご連絡ください。
BETA